משחק תוינגפוס :2 ריהמ לושיב באינטרנט

                                  Cooking Fast 2: Donuts קחשמ

תוינגפוס :2 ריהמ לושיב (Cooking Fast 2: Donuts):

.ריעה דיריב םלוכל םתוא ץיפהל זא היה רשא ,תוינגפוס לשבל הטילחה םי .הז םע םהל רוזעל וכרטצי תוינגפוס :2 ריהמ לושיב קחשמ התא .חבטמל תכלל ולכות םידליה םע דחי .םינוש םירצומ רקש היהי ןחלושה לע ךינפל ןאכ .תדחוימ הרזע שי קחשמב תוריהמב לכה לשבל לוכי התא זא .קצב שולל םישמשמ םירצומ ובש רדסה תא םג ומכ ,ךלש תולועפה ףצר תא ע .רכוס תקבא םתוא םירזפמו רונתב תוינגפוס תופאל ךרטצת ,ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות