משחק יטיק לש הייפאמה באינטרנט

                                  Kitty's Bakery קחשמ

יטיק לש הייפאמה (Kitty's Bakery):

.םויכ לודג עוריא ,תומוסק תויח תויח הב המוסק ריעב ."יטיק תייפאמ" םשב הלש הייפאמה תא חתפ יטיק לותח .םינוש הירוטידנוק ירצומ תנכהב הל רוזעתו הלש ןושארה הדובעה םוי או .לותחה אצמנ וב חבטמה תא תוארל ולכות .ולשבתש הנמה תא רוחבל וכרטצת ותיא הרקב חול עיפוי הינפל .םירצומ םע הלבט עיפוי ןכמ רחאל .רונתל קצבה תא סינכהל זאו ןוכתמה יפל םירצומה תא בברעל ךרטצת .יופיצ םע התוא וסיכ ,הנמה תא םיפואש רחאל