משחק יטיק לש לכואה תספוק באינטרנט

                                  Kitty Lunchbox קחשמ

יטיק לש לכואה תספוק (Kitty Lunchbox):

.תויטנגילטניא תויח תויח הב הרייעב הלש ןטקה הפקה תיב תא החתפ יטיק .רקובה תחוראכ תוחוקלה ידי לע תוחקלנ ןכמ רחאל רשא ,תודחוימ תונמ ה .הז םע הל רוזעת יטיק לש םיירהצה תחורא יטיקב התא .יולג היהי לכוא הב תמיוסמ הספוק היהת ךסמה לע םכינפל .םינוש םירצומ ויהי ןחלושה לע םכלומ םש ,חבטמב םכמצע תא אוצמל ולכו .הספוקל םלוכ תא סינכהל זאו וללה םילכה תא ןיכהל וכרטצת ,ןוכתמה תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות