משחק המיעט לפוו תדילג באינטרנט

                                  Yummy Waffle Ice Cream קחשמ

המיעט לפוו תדילג (Yummy Waffle Ice Cream):

.רתויב םיעודיהו םיבר םירבג םיחבט :אדירג ישנ קוסיע תויהל לדח רבכ .םיעט יגלב תודילג לפוו ןיכהל תונבלו םינבל םיעיצמ ונא ילאוטריו חב .דחוימ לפוו ץהגמב םיכרו םילודג םילפוו תופאל םכילע תישאר .םיכומסו םיבע םילפוו ולבקת ,הרוצב ותוא םיאלממו קצבה תא םיניכמ .םרובע תילמכ שמשל םילוכי האלה ןכו תוביר ,תוביר ,םיקתממ ,תוריפ ,ה .ךמעטל תינועבצ הנמ ןיכה ,רבד םושל לבגומ אל ךלש ןוימדה