משחק ינאירוק רועיש לושיב באינטרנט

                                  Cooking Korean Lesson קחשמ

ינאירוק רועיש לושיב (Cooking Korean Lesson):

.י'צמיק וא פאמיביב הז המ עדוי התא םאה .םויכ ינאירוקה חבטמל שדקומ אוהו לושיב רועיש םכתא דמלל םינכומ ונא .דואמ םיעטו השק אל ךכ לכ ררבתי לכה תואיצמב לבא ,תורכומ אלו תויתר .םתופירח םעו ולש םילכאמה ןווגמ לשב םסרופמ ינאירוקה חבטמה .דובכל תינאירוק הירנילוקב םושו םילפלפ .יניס וא ינפיל המוד םהלש חבטמהש רמוא הז ןיא ךא ,זרוא אוה םינאירו .ןוכנ אל ללכב הז .תינונצ ,םינילבת ,גני'גייב בורכמ י'צמיק טלס לשבנ ךתיא דחי .רשבו םיציב ,תוקרי ,זרואמ תבכרומ איה ,באמיביב היהת תירקיעה הנמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות