משחק בודהו השאמ יקחשמ באינטרנט

                                  Masha And The Bear Child Games קחשמ

בודהו השאמ יקחשמ (Masha And The Bear Child Games):

.ןויקינו תוליעי לש המאתה שי םויה ונלש השאמל .םייחרכהו םיליעומ םירבד קר תושעל הטילחה איה .הניגב רזגו םיתות ,לטפ ףוסאל ידכ ןגל ךלת הדליה ,תישאר .םהילע םיעובצ תוקריו רעי תוריפ לש תונצנצ שולש ןלהל .גצומכ ופטקנש תוריפה תא קולח .רדס םש םישלו התיבה רוזחל םכילע אבה בלשב .הרובשה תחלצה ישרשו םיחופתה םדג ,הפשאה תא רסה .הספוקב תוכיתחה תא ופסא ,תחלצל הלגייבה תא וסינכה ,רכוסה תרעק תא .ךירבח תא םלצלו המלצמ תחקל לוכי התא ,ןיקת לכה רשאכ .השאמ לש תחלצב עיפומה טלשל היחה תא ןווכמ .ורהמ ,בודהו השאמ יקחשמב תושעל המ הברה שי