משחק השאמ לש יפויה תונח באינטרנט

                                  Masha Beauty Shop קחשמ

השאמ לש יפויה תונח (Masha Beauty Shop):

.ףעוז יפויל ךופהלו הלשמ יפוי ןוכמ רדסל הטילחה השאמ .הרעיש תא קרסלו ףוטשל ךירצ קר קוניתה ןכ ינפל ךא ,תיבב האצמש הקיט .םיריהב רעיש יעבצו הרקסמ ,םינותפש ,םיללצ תרזעב םולחל ולכות זא ,ן .ללכב התוא ההזת אל בורקבו הדליה לע רומשת .תוסוכו עבוכ ,הלמש ומירה ,םוכיסל .רעיב וליפאו רצחב רגש ימ לכ תא םמצע לע ולבקי םה ,הנתשת השאמשכ .השאמ לש יפויה תונחב תוינשקע השאמ לש וידימ רתתסמ אל דחא ףא