משחק ןזרג קורז באינטרנט

                                  Axe Throw קחשמ

ןזרג קורז (Axe Throw):

.םיניכסב איקב תויהל ךירצ היה יגניקיו םחול לכ .הרטמה רבעל ןזרג תוקירז ודבעת םהמ דחאו התא ןזרג תקירזב םויה .ןיעל יולג דעי היהי ךסמה לע םכינפל .בחרמב עונל םילוכיו םיוסמ קחרמב ויהי םה .רבכעה תועצמאב םהילע ץוחלל ךילע היהי .ןזרג וילא קרוזו הרטמכ יפיצפס טקייבוא דעיימ התא ,ךכ .הז רובע תודוקנ לש תמיוסמ תומכ לבקתו תוכיתחל ותוא ךותחי אוה ,הרט