משחק Counter Stickman :ברקה רוטלומיס באינטרנט

                                  Battle Simulator: Counter Stickman קחשמ

Counter Stickman :ברקה רוטלומיס (Battle Simulator: Counter Stickman):

.םימודא םיטסירורט תצובק דימשהלו אוצמל המישמה תא הלביק "םירוחשה" .וליאו ברקל חולשל םימחול המכ טילחתו הילוח שאר התא .תועבטמ שי לאמשמ ,תולקמ לש םינוש םיגוס םע חול וארת ןוילעה וקלחב .הצובקה תא שילחהל ילב ביצקתב בלתשהל םכילע .הפקתהל וכישמי םינולקמהש ךכ הנותחתה תינמיה הניפב ץחה לע ץחלו תוו .םידדושה לכ תא חיני אוהו ןקנקה ךותב הצק היהי הילוחל ,ןוכנ לכה תא .Counter Stickman :ברקה רוטלומיסב הסובת ,תרחא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות