משחק דמימ תלת תורוניצ יתש באינטרנט

                                  Two Tubes 3d קחשמ

דמימ תלת תורוניצ יתש (Two Tubes 3d):

.ןפוד אצוי יד ץורימב ופתתשתו ידמימ תלת םלועל וכלת Two Tubes 3d ש .קחרמל קיחרמש רוניצ וארת ךסמה לע םכינפל .רוניצה לש ימינפה חטשמה ךרואל קילחהל ליחתת תוריהמ רבוצ התא הגרדה .םככרדב וררועתי םינוש םילושכמ .םהמ ענמיהל ךלש תומדל םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתשת .המרה תא בוש רובעל וליחתתו בוביסה תא ודבאת ,תושגנתה תושחרתה םאש