משחק המאתה תרוצ באינטרנט

                                  Shape Adjust קחשמ

המאתה תרוצ (Shape Adjust):

.ךלש הבוגתה תוריהמ תאו בשקה תא קודבל לוכי התא ,םאתה תרוצ לש שדחה .ידמימ תלת םלועב םכמצע תא אוצמל ולכות ךכ םשל .תוריהמ ידכ ךות הגרדהב רובעי תמיוסמ הרוצ לעב ץפח הכרואלש ךרד היה .םינוש םימוסחמ וררועתי הלש העונתה ךרדב .תונוש תורוצב םיעטק תוארל ולכות םהב .הרוצ תונשל םכלש רוביגה תא ץלאל ידכ רבכעה תרזעב ךסמה לע תוריהמב .םירבעמה ךרד תוריהמב רבוע םכלש טקייבואהש אדוול ולכות ךכ