משחק 3 קותמ קחשמ באינטרנט

                                  Sweet Match 3 קחשמ

3 קותמ קחשמ (Sweet Match 3):

.וירבח רובעו ומצעל םינוש םיקתממ ףוסאל דליל רוזעל וכישמת ,3 הקותמ .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמו יולג היהי קחשמה הדש ךסמה לע םכינפל .םיקתממ לש םינוש םיעבצו תורוצ וליכי םה .הזב הז םידמועה םיהז םיצפח לש לוכשא אוצמלו לכה תא בטיה קודבל םכי .םיקלח השולשב תחא הרוש ףושחל ידכ דחא אתל הלאה םיטירפהמ דחא ריבעה .ורובע תודוקנ לבקמו קחשמה םוחתמ םתוא ריסמ התא ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות