משחק יבמוז טפירד תריז באינטרנט

                                  Zombie Drift Arena קחשמ

יבמוז טפירד תריז (Zombie Drift Arena):

.הנרא טפירד יבמוז םשב ינלטק עפומ עיפוה ,ונמלוע לש קוחרה דיתעב .הזב קלח תחקל ךרטצת .דחוימב הנבנש םינומיא חטשל עסיתש תינוכמ רוחבל םכילע היהי .םיטטושמ םיבמוז םג ומכ ,םינוש םיגוסמ םילושכמ ויהי וילע .הלבזמב ץצורתהל ליחתהל ידכ תינוכמה תא רזפל םכילע היהי .תוריהמב םיבמוז ליפהל הסנו םילושכמ םע תויושגנתהמ ענמיה .הז לע תודוקנ לבקלו םתוא דימשהל ולכות ךכ