משחק ץורמ באינטרנט

                                  Drifty Race קחשמ

ץורמ (Drifty Race):

.םלועב השק יכה םיבשחנ םידח םיבוביס הברה םע שיבכה לע םיפחסנ םהירו .םהמ דחא רובעל ךמצעב הז תא תוסנל לוכי ץורמ Drifty קחשמב התא םויה .ללחב העשומ היהי שממ רהמת התא הבש ךרדה .הלחתהה וק לע היהי תובירי תוינוכמ תאו ךלש תינוכמה .תברקתמ תברקתמ תאו תוריהמה תא םירהל הגרדהב המידק טוידיא לכ התא , .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב ךופהי הזו קילחהל וליחתי תינוכמה ךי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות