משחק טרופס תוינוכמ ףחסה באינטרנט

                                  Sports Car Drift קחשמ

טרופס תוינוכמ ףחסה (Sports Car Drift):

.רתויב םישגרמהו םיניינעמה תוינוכמה יצורמב קלח תחקל ידכב םלועב לי .טרופס תוינוכמ ףחסב תויורחת תרדסב תוכזל ול רוזענ ינאו התא .ףחס ומכ תונמאב וירושיכ תא ןיגפהל ךרטצי ךלש רוביגה ,ןכלהמב .טרופסה תוינוכמ תמישרמ תחא רחב ,תישאר .תודח תוינפ הברה הב שיש ךרד ךרואל וילע רהמת תינוכמ לש הגהה ירוחא .תוריהמב םלוכ לע רובעל ךרטצת ,ףחסיהלו קילחהל בכרה לש תלוכיה תרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות