משחק בכרב הגיהנ ףחסיהל באינטרנט

                                  Drift Car Driving קחשמ

בכרב הגיהנ ףחסיהל (Drift Car Driving):

.הלש הגהה ירוחאמ בשוי התאש תינוכמה תא קחשמה תליחתב תריחב .תודח תוינפ הברה שי רהממ התא הבש ךרדה .חטשה ינפ לע קילחהל קילחהל הנוכמה לש תלוכיה תועצמאב תוריהמב םלוכ תא רובעל ךירצ .ולוכ לולסמה ךרואל רובעל ולכות ,ףחסנ ךלש םירושיכה תועצמאב ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות