משחק טפירד וברוט באינטרנט

                                  Turbo Drift קחשמ

טפירד וברוט (Turbo Drift):

.תופילא המכב תוכזל ןמז ותואב ףחסנ ןוגכ תונמאב ךלש תולוכיה תא םיגדהל ידכ תינוכמ .הלחתהה וק לע ךמצע תא אצומ התא תינוכמ תריחב .ךרד עוסנל ךירצ התאש שיבכה תא הארת תדחוימ הפמ-ינימ לע .הז לע תונוש תורות הברה שי .תוריהמב םלוכ תא רובעל ךרטצת תינוכמה תא ץיאמ התא .הז לע תודוקנ לבקלו םיבוביסה לכ תא ףפועמ התא הקלחהו קילחהל ידכ הנוכמה לש תלוכי .ךל הכחמ רחא לולסמ םש ,האבה המרב ךמצע תא אוצמל ולכות ,םהמ שרדנה רפסמה תא ופסאנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות