משחק וטרוס באינטרנט

                                  Surto קחשמ

וטרוס (Surto):

.תופיגמ תויוצרפתהו עבט תונוסא ,תומחלמ :םינוש םיימלוע תונוסא תווח .תויחל ךישמהל ידכ ששואתהלו טויסהמ תאצל היה ןתינ םימיוסמ םידספה ם .ידמ הרומח התייה הנורחאה הפיגמה לבא .ותיא דדומתהל רתויו רתוי השק ךפוהש ,םיעשר םיתמל םישנא ךפהו תוריה .לדג םיעוגנה אבצ יכ .םיבמוז דוצל טלחומ טעמכ ךשוחב ךלתש תומד רוחבל םכילע .תוחלצה ךרואל רבעמ ידי לע דורשל ול ורזע .וטרוסב ותוא דימשהלו ביגהל ןמז ול שי ,ךשוחהמ ץופקל ,עיתפמב ףוקתל