משחק םיסייט ינומיא באינטרנט

                                  Pilot Training קחשמ

םיסייט ינומיא (Pilot Training):

.דובכ וררוע ןמז לכבו דימת םיסייט .לוכי חטב הז - ריוואב התוא רומשל ,לזרבה תנוכמב טולשלו םיימשל ספט .םינומיא תוסיט םיעצבמ ןכמ רחאל קרו םירוטלומיסב םינמאתמ ,ירמוחה ק .ותביזע תארקל המדקהה תא לביקו המדאה ינפ לע םינומיאה בלש תא רבע ו .תויאמצע תולועפל ןכומ אוהש םינומיאה תסיטב חיכוהל ול רוזע .סייט ינומיאב דלומה גח יצע תורמצ שארב תוכהל אלו םינרוא רעי לעמ ח