משחק םיטובור ברק באינטרנט

                                  Robot Fight קחשמ

םיטובור ברק (Robot Fight):

.םיטובורה לש םתסינכ םע השדח המרל העיגה המחלמה .ולש לזרבה תואבצ לע הטילשב ,דצהמ תוברקב תופצל תונמדזה לביק שיאהו .ביוא תביבסב אצמנש ךלש טובורל רוזעת טובור םחליהל קחשמב .וירחא ודוצי םיביוא םיטובור ,םוקמ לכמ .םידיוצמ םה םתיא קשנה יגוס לכמ זיגפהל וליחתי םה .םיוסמ תווממ ענמיהל הסנו םינומיר ,םיעילק ,םיזגפ תוסיט רחא בוקע .םיביוא דימשהלו תודוקנ גישהל ,רשפאה לככ בר ןמז דורשל איה המישמה .םיצחה םע ועס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות