משחק םיקסרתמ םיימש באינטרנט

                                  Crashing Skies קחשמ

םיקסרתמ םיימש (Crashing Skies):

.המדא תמדא לש הבשומ תאצמנ תכלה יבכוכמ דחא לע .ןאכ תורגש תוצלפמ ידי לע תעה לכ תפקתומ איה .הלאה תוצלפמה ינפמ הבשומה לע ןגת Crashing Skies קחשמב התא .טולשל ולכות וילע ,דחוימ יאבצ לדגמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .שיבכה ךרואל ךלש ןוויכל ורבעי תוצלפמ .סיבהל שאב חותפלו םרבעל םהלש קשנה ילכ תא ןווכל ךרטצת לדגמה תא בב .ותוא וסרהי ביואל ולפייש ךלש תופילקה .תודוקנ ךל ונתי םה הז ליבשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות