משחק FPS יבמוז סוריו באינטרנט

                                  Zombie Virus FPS קחשמ

FPS יבמוז סוריו (Zombie Virus FPS):

.םייחה םיתמל םתוא ךפה םישנא גרהש ,ץראה רודכב סוריו עיפוה קוחרה ד .םיבמוז ינומה דגנ םימחלנ ודרשש םישנאה וישכע .ריעב םיקולב המכ תוקנל וכלהש תודיחיה תחא היהת Zombie Virus FPS ק .םהידיב קשנ םע ריעה תובוחרב ךלת ךלש תומדה .רבע לכמ ותוא ופקתי םיבמוז .סיבהל שאב חותפלו תוצלפמה לא םכלש קשנה הארמ תא ןווכל ידכב םיוסמ .תודוקנ םכל ונתי םה ךכ לעו םתוא וסרהי םיבמוזל םילפונש םיעילק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות