משחק םישירכ דיצ באינטרנט

                                  Shark Hunting קחשמ

םישירכ דיצ (Shark Hunting):

.עודי וניא םסרופמה שפונה רתא יפוח לומ םישירכ לש לודג הכ רפסמ לש .ערפית הנועה תרחא ,םיפרוט רחא יתימא דיצ ןגראל םכילע ,וז הגירח םע .םישירכה דיצב םיל ךלו ,קרס היה ןמזמ רבכש ,ךלש םיפלצה הבור תא חק .הריו ךהארמ תא ןוויכ ,םייניש יקנע ףרוט האור התאש עגרב .םיימעפ וא םעפמ רתוי תוריל ךירצ זא ,ןרבקה תא סורהל רשפא יא ןושאר .ןש הפב דיימ םכמצע תא ואצמתו יופצ יתלב ןפואב ףוקתל םילוכי םה ,םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות