משחק תדלוה םוי תגוע באינטרנט

                                  Birthday Cake קחשמ

תדלוה םוי תגוע (Birthday Cake):

.םתדלוה םוי תא וגגחיש םישנאל תובר תוגוע ןיכת ,ריעב רתויב תמסרופמ .תאז תושעל חבטל רוזעת התא .םיקחשמה שרגמב ךסמה לע םינוש םירצומ לש תוידממ תלת תונומת תוארל ו .ןוכתמה יפ לע הז לע הז םתוא חינהלו םיצחה תועצמאב הדשה ביבס םתוא .םינוש םימיעט םירבדב התוא טשקלו המיעט תנמש םע התוא גוזמל ולכות ז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות