משחק סוטמ סוט באינטרנט

                                  Fly Plane קחשמ

סוטמ סוט (Fly Plane):

?תמיוסמ ךרדב וילע ףועל תוסנלו סוטמ לש הגהה דיל תבשל הצור התא םאה .Fly Fly שגרמה קחשמה לש תומרה לכ לע רובעל וסנ זאו .עקרקהמ םיוסמ הבוגב םקוממה סוטמ תוארל ולכות וכותב .רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל ךירצ קר התא ,ספטל ול םורגלו ריוואב ותוא .םככרדב ועיפוי םינוש םיהבגב םילושכמ .םתיא תושגנתהמ ענמיהל ךרטצי סוטמב המכוחב גהונ התא .ריוואב םימקוממה םינוש םיטירפ ופסא ,לולסמה ךרואל םיפעשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות