משחק 3D שארק התיחנ באינטרנט

                                  Crash Landing 3D קחשמ

3D שארק התיחנ (Crash Landing 3D):

.לודג הדימ הנקב תונוסאל ליבומש המ ,םילשכנ םג םה ךא ,רתויב תונימא .חוטב תווממ סוטמה תא ליצהלו תונברוקהמ ענמיהל םכילע 3D Crash Land .עונמ תויעב היינואה ישנא וליג ,עסמה עצמאב טעמכ ,הסיטב רבכ .םיל לופיל לולעו הטילש דבאל ליחתמ סוטמה .דיתעב הסיטה לע רומשלו וילע רומשל ךחוכב הז .תודוקנ לבטו תוריזב ףעש סוטמב טולש ,הטילש המקוה רשאכ .ןמז רתויש המכ הסיטב ראשיהל איה המישמה