משחק לגרודכ ישפוח :ןמר'ז ןס זירפ באינטרנט

                                  Paris Saint-Germain: Football Freestyle קחשמ

לגרודכ ישפוח :ןמר'ז ןס זירפ (Paris Saint-Germain: Football Freestyle):

.םלועב תומסרופמ לגרודכ תוצובק יתש ןיב תומיעב קלח תחקל לוכי התא , .תומיעה לש דצה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ביריה ינקחש לומ לגרודכה שרגמב םכמצע תא ואצמת ךלש הצובקהו התא ןכ .לחי קחשמה ,טפושה תואל .ביריה ינקחש תא תוכהל ליחתהלו רודכה תא סופתל תוסנל ךרטצת .הכמ חצנלו ךלש ביריה ירעשל שגינ התא םירבעמ ןתמ .רעש עיקבתו הרטמל סנכית זא ,קיודמ ךלש הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות