משחק לסקיפ תוברק באינטרנט

                                  Pixel Battles קחשמ

לסקיפ תוברק (Pixel Battles):

.םילסקיפה תוברק קחשמב לסקיפ תוברקל םכתא םינימזמ ונא .לגרודכ שרגמו םיקוסמ ברק ,הזכ ברק ,לסקיפ תריז :םימוקימ העברא ןיב .קבאמב ףתתשת ןכיה ךל דיגי הזו ץחה תא רוצע .חצנמל ךופהי םהמ דחאש ,םיקחשמה שרגמב ועיפוי ,קוסמ וא קנט ,םינקחש .עובק בוביסב םיאצמנ בכר ילכ וא םיוות .ביריב וא רודכב תוכהל ,תוריל זאו ,עונל ליחתמו ךירצ התאש םוקמל הנ .הכוז תודוקנ שולש םשורש ןושארה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות