משחק 3d לגרודכ יפולא באינטרנט

                                  3d Soccer Champions קחשמ

3d לגרודכ יפולא (3d Soccer Champions):

.שדח 3D לגרודכ יפולא שגרמ קחשמ םיגיצמ ונא ,לגרודכ ומכ ירלופופ ךכ .תונוש תונידממ תומסרופמ תוצובק דגנ הז טרופסב םלועה תופילאב םחליה .ךלש םיביריה םע לגרודכה שרגמב ךמצע תא אצמתש הצובק תריחב .טפושה תליגמב ליחתת תודדומתהה .ביריה לש רעשה לע הפקתה ליחתהלו רודכה לע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .הכמ עיקתו םיוסמ קחרמב םהילא שגינ התא ,ךלש םינקחשל תוריסמ ןתונ .לוג עלקתו ביריה לש רעשל ףועי רודכה ,םינוכנ ךלש םיבושיחה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות