משחק תולולג לגרודכ באינטרנט

                                  Pill Soccer קחשמ

תולולג לגרודכ (Pill Soccer):

.םימכח םיטלבאט םישנא םייח וב םלועל וכלת ,לגרודכ לש שדחה לגרודכה .לגרודכ ומכ הזכ טרופס קחשמב תופילא חראת םירעה תחא םויכ .הזב קלח חקול התא .ולש הדשה תיצחמב דומעת ךלש תומדה .יולג היהי הביריה הצובקה לש ןקחשה לוממ .קחשמל סנכיי רודכה תואה תעשב .ביריה לש רעשה לע הפקתה ליחתהלו רודכה לע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .רעשה לע רודכ תושעל זאו ביריה תא חצנל ךרטצת .לוג עלקתו ,תשרל ףועי רודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות