משחק תיקירט הטיעב באינטרנט

                                  Tricky Kick קחשמ

תיקירט הטיעב (Tricky Kick):

.יתמצועו קיודמ ףורגא לבקל בייח לגרודכ ומכ יביטרופס קחשמב קחשמש י .םהירושיכ תא ודדיח םה ןומיא לכב ןכל .ךירושיכ תא תוארהלו םינומיאה דחאל ףרטצהל ךרטצת תיקירט הטיעב קחשמ .ךינפל םייולג ויהי םירעשה .רודכה היהי םהמ םיוסמ קחרמב .םינוש םיצפח ומקומי רעשה ןיבל וניב .רודכב עוגפל ידכ לולסמה תאו חוכה תא בשחל ךרטצת .תודוקנ ורובע ולבקתו דעי ועלקת זא ,הנוכנ הרוצב ןובשחב חקלנ לכה ם