משחק םיינפואל הינח תואקתפרה באינטרנט

                                  Bike Parking Adventure קחשמ

םיינפואל הינח תואקתפרה (Bike Parking Adventure):

.הלודג ריעב הז בכר תונחל םישקתמ תובורק םיתיעל םיעונפוא לע םיבכור .םהלש עונפואה תא םש חינהלו םיוסמ םוקמל עיגהל םיריעצל ורזעת ,םיינ .ריעה תובוחרב בכור ונלש רוביגה יולג היהי ךסמה לע ךלומ .םידחוימ םיציח תועצמאב טוונל וכרטצת םיוסמ םוקמל עיגהל ידכ .רוריבב ידועיי םוקמב ךלש עונפואה תא תונחהל ךרטצת ,ןוכנה םוקמל הע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות