משחק תוניפס תמחלמ בוביס באינטרנט

                                  Turn Based Ship War קחשמ

תוניפס תמחלמ בוביס (Turn Based Ship War):

.דבל וא דחיב :וקחשת דציכ טילחהל םכילעו ,ןהיתודמע תא וספת תוניפסה .ורותב תוריל וכרטצי םירוי ,הרקמ לכב .ךלש ביריה תא הארת אל ,תאז םע .ןוילעה חולב ןיוצמה קחרמה היהי דיחיה זמרה .חדקאה הנק תא םירמ התא הב תיווזב רקיעב יולת הזו םינוש םיחווט םע .האצותל עיגתש דע התוא םאתה .תוססובמ תוניפס תמחלמב היגטרטסאה תא םג תונשל ךילע ,הנתשי אוה רשא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות