משחק 2 רטסאמ ארוב באינטרנט

                                  Creator Master 2 קחשמ

2 רטסאמ ארוב (Creator Master 2):

.םכלש םירבחל תתל ןכמ רחאל ולכות םתוא ,םינוש םיסיטרכ רוציל וכישמת .היולגה סיסב תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םיצפח ןווגמ םקומי דחוימ לנאפל תחתמ .ישארה קחשמה הדשל ותוא ריבעהלו דחא טירפ תחקל םכילע היהי .םוימויה ייחמ הנצס והשזיא רוציל לוכי התא םימיוסמ תומוקמב םתוא בי .ךירבח ינפב התוא תוארהלו םכרישכמב התוא רומשל ולכות ,הנכומ הנומתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות