משחק OUTLIVE: הכשלה באינטרנט

                                  OUTLIVE : The Bureau קחשמ

OUTLIVE: הכשלה (OUTLIVE : The Bureau):

.תימואלניב רחס תרבח לש לודג דרשמ היה וגקישב םיקחשה ידרוגמ דחאב .ותוא וספתו ןיינבל םילבחמ וסנכנ רקובה .םלוכ תא דימשהלו ןיינבל רודחל ךרטצת הכשלה :OUTLIVE קחשמב התא .לכה תא בטיה ןוחבלו ןיינבה תומוק לכב רובעל םכילע היהי .ברקל םתיא ףרטצה ,ביואה תא שגופ התאש עגרב .םיטסירורטה לכ תא דימשהל ךרטצת םינומירו קשנ תועצמאב .םיפסונ תוברקב ךל ורזעיש םיעיבג ףוסא ,םתומ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות