משחק תומלשומ תוסורפ באינטרנט

                                  Perfect Slices קחשמ

תומלשומ תוסורפ (Perfect Slices):

.יעוצקמ ףש דבוע דציכ ואר םכמ םיבר .לדוג ותואב תוכיתחל לכוא ץצוק ,תויקנע םיניכסב תונמואב לפטמ אוה .תונמוימו תונמוימל תיתימא תורחת אלא ,השגהל וא לושיבל לכוא תנכהב .הז רחא הזב םירדוסמ תונחלוש לש המלש היציזופמוק תוארל ולכות .לכוא םהילעש תוחול םהילע .האלה ןכו םחל ,תוינבגע ,םיליצח ,םיאושיק ךותחתו דריתש ךכ ןיכסה לע .לשכית המרהו רבשי ילכה ,שישה חטשמב תועטב הכמו עגעגתמ התא םא ,הקז