Steam Trucker 2 קחשמ

2 רוטיק תיאשמ (Steam Trucker 2):

.ונמלועב קר ועיפוה תוינוכמ ןהב תופוקתל וכלת בוש ,Steam Trucker 2 .םידא עונמ תרזעב ורבע םלוכ .תיפיצפס ךרדב הב עוסנלו םידא תיאשמב גוהנל םכילע היהי .בכרומ חטש םע חטש ךרד רובעת תינוכמה עונת הב ךרדה .המדאב םילבטמ לעמ ץופקל ידכ םינוש םיהבגב שמתשהלו תיאשמה לע תירשפ .תינוכמה תוכפהתה תא עונמל ידכ טאהל ךרטצת ,ךפהל ,םימיוסמ תומוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות