משחק העונת בכור באינטרנט

                                  Traffic Rider קחשמ

העונת בכור (Traffic Rider):

.םיעונפוא יצורימ םמצע ןיבל םניב ןגראל תבהוא םיריעצ תרבח .הז רודיבב קלח חקול התא בכור העונתה קחשמב םויה .שדח עונפוא לבקת קחשמה תליחתב ךלש תומדה .המ ןמזל לשמל םיצורימב קלח תחקל ךרטצת ןכמ רחאל .ריעה תובוחרב תמיוסמ ךרדב רהמל ךרטצת ,ךלש עונפואה לע .הקלח הרוצב קולחלו םיבכר ןווגמ ףוקעל וכרטצת ץורימה ךלהמב .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ולבקת םויסה וקל העגהב עונפואה לש שדח םגד םכמצעל גישהל ולכות ,םהמ םיוסמ רפסמ םתפסאש רחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות