משחק FPS סורקוטומ באינטרנט

                                  Motocross FPS קחשמ

FPS סורקוטומ (Motocross FPS):

.לק רתוי תצק םה הלא וליאו רתוי םישק םה םילולסמ וליא בטיה עדוי יע .לוח ארקנש םיעזגה הלא - הגיהנ FPS תקינכט לע טלתשהל ךל םיעיצמ ונא .םיעזג לש םירחא םיגוסמ התוהמב הנוש לוח ילולסמ לע הביכר ,םהלשמ םי .הז ןחבמל ןנוכתהל םיריבס עונפוא חק .ןאכל ךייש אל ליחתמ ,עוצקמ ישנאל יתימא סורקוטומ והז .םיינפואה לע בשוי אלו ,ןעונפוא דמוע ,רמולכ ,םיילגרה לע טעמכ אוה .ירשפא טלחהב הז לוחה לע לבא ,ןוכנ אלה ןוויכב בבותסהל הל םינתונ א

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות