משחק 2 םיפלצ שקנתמ באינטרנט

                                  Sniper assassin 2 קחשמ

2 םיפלצ שקנתמ (Sniper assassin 2):

.השחרתה תוקסרתה ובש עגרה דע חלצומ היה ףלצ stikmena ברח ריכש הריי .סרהנ חלצומו ןימא דבוע לש ןיטינומה לבא ,ולש תונורקעה תא המאת אלש .תויעוצקמה לע עיפשמ אל שעמה רסוחו ,תודוקפ לביק אל רוביגה ,בר ןמז .2 ףלצ שקנתמ לש הריירקה תא שדחל הווקת שיו לבקתה ןושארה רדסה תאו .וליחתי תומישמה זאו ,דעיה תא תוכהל ךממ שורדי אוה ןכלו ,וירושיכ ת .תואיגש אלל לעפו ןויעב ארק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות