משחק ריעב הגיהנ רוטלומיס באינטרנט

                                  City Driving Simulator קחשמ

ריעב הגיהנ רוטלומיס (City Driving Simulator ):

.ריעה רוטלומיס הגיהנ קחשמב ךל הכחמ ראופמ ץורמ רוטלומיס .קנט וליפאו ,תיאשמ ,SUV ,ילאנויצנבנוק םיעסונ תינוכמ ,ההובג תוריה .דבל ריעה תובוחרב לייטל ,בכרה ילכ לכ תא בהוא אל התא םאו .ליגר בוחרב שיבכה לע וא ריהמה לולסמה לע בוכרל לוכי התא .ול חונ בצמ רוחבל לוכי ןקחש לכו תונוש תויורשפא הברה ךל שי .הבורקה קלדה תנחתב רצועו ,קלדב לכימה תא שדחמ אלמו םינווחמה חולב .תונוכמ ינימ לכב טולשל ךרדה תא ךופהי לנאפ ותוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות