משחק רוטלומיס תיאשמ גהנ באינטרנט

                                  Truck Driver Simulator קחשמ

רוטלומיס תיאשמ גהנ (Truck Driver Simulator):

.ליגר להנמכ םהמ דחאב דובעל ךל םיעיצמ ונא ,Driver Simulator תיאשמ קחשמב םויה .דובעת הילעש תיאשמ ךל ןתנית .שיבכה לע ךל עיגי יכ הרובחתה לכ תא ףוקעל ידכ תמיוסמ תוריהמ דילקהל ךילע היהי .תורוב תורומהמ בבותסהל םג