משחק לאיור םזילבינק באינטרנט

                                  Cannibalism royale קחשמ

לאיור םזילבינק (Cannibalism royale):

.םיגד םג אלא ,םינטק םיפוק וא םימסרכמ קר אל תויהל תולוכי תוייוסינ תויח .שירכה לע תוסנתהל טילחה םכחה רוחבה ןידוא .תינתבער תוחפ ןכלו ,רתוי הוולש תויהל הל םורגל הצר אוה .ןיטולחל הכופה התיה האצותה ,תאז םוקמב .לקשמבו לקשמב הלע ףרוטה ,הפל וסנכנש םיגדה לכ תא הצרפ איהשכו ,ןיטולחל ןתינ-יתלב .סונייקואה ךותל גד ררחשו דחופמ היה יוסינה לע לבאה .וז היצטומ טלוש התא וישכע .לדגי הלש ןובאיתה ,הז הרקמב לדגי הז זאמו ,הלש לדוגהמ רתוי ןטק אוהש המ לכ עולבל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות