משחק םיגד םילכוא םיגד באינטרנט

                                  Fish Eat Fish קחשמ

םיגד םילכוא םיגד (Fish Eat Fish):

.ןטק הנאריפ גד דלונ לודגה םיה קמועב .תוצאה ןיב הרתתסהו סנ ךרדב ודרשש ,םיציבמ העקב איה .תויחל ךישמהל ךיא בושחל הלחה ןהמ תחא לכו ,התיא ודלונ תויחא יתש .םעפ ידמ םיעיפומ םי יסוסו םינונמת ,ןונויד םיחוש ,םינטקו םילודג : .היינש לכב גד עולבל םילוכיו ןטבה תא אלמל דציכ םיבשוח קר םירוציה .קחשמל ךיפתוש ידי לע םיטלשנ םירחאה םיליבשה ינשו ,רוזחמל קוניתה ת .חומצלו לוכאל איה המישמה .םיגד םילכוא םיגדב לודיגה תא חותמלו לקשמב תולעל לחתהו רתוי םינטק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות