משחק פרותי הגנה באינטרנט

                                  Fruit Defense קחשמ

פרותי הגנה (Fruit Defense):

.רתויב הפיה ןגה קר תתל הליחתכלמ לבקל דימת דמחנ המכ .םיקיזמ תרזעב הניגה תא סורהל וטילחה ךלש םיביואה תא ,בר ןמז ךשמב הז סרפב תוכזל .שרגמה לש הנוילעה תילאמשה הניפב אצמנה ,קשנ ךירצ התא הז ליבשב לבא ,םהל דגנתהל ל