Hunt Fruits קחשמ

תוריפ דוצל (Hunt Fruits):

.תוריפ טנאה קחשמב ,חבטמב אל םעפה לבא ,בוש הדובע היה תוריפ ה' גנינ .יתימא ירפ דייצ ךופהי רוביגה .תומד קורזל טילחהו ודרמ םירחא תוריפו םיחופת ,םיזופת ,םיחיטבא ,תוננב לש םילשב ת .רגתאה תא תחקל הדח ברח םע עורז .תחא תבב םיצפח המכ חתנל ,קיודמ דחא ץבש םע .הצצפ םהיניב ןיאש אדו לבא .םייחה לש הדימה הנק אוה הנוילעה תילאמשה הניפב .יתועמשמ ןפואב ותוא תיחפי ץוציפ לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות