Realistic Buggy Driver קחשמ

יטסילאיר יגאב גהנ (Realistic Buggy Driver):

.יטסילאיר יגאב גהנ קחשמב םכל הכחמ תיאשמ תצלפמ יגאב לש םימגד השולש .לוחה תונויד לע ץפוק ,יפוסניא ירבדמ חטש שובכל ,ריעה תובוחרב פמרט חק .םינוש םימוקימ העברא ךותמ רוחבל לוכי התא ,לכה ךסב .םיליגרו םיינוציק םיאנתב ךלש הגיהנה ירושיכ תא ףושחל לכות םהב .םיפלק לש הריחבה תא ,העונתה ןוויכ תא ליבגמ אל דחא ףא ,אלמ הלועפ שפוח לבקמ התא .תלגוסמ איהש המ לכ הנטק תינוכמ ךותמ טוחסל ,זגה לע ץחלו תוחיטב תרוגח שובלל דפקה .טולשל ידכ םיצחה ישקמב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות