משחק 3 םיבכוכ לסרודכ באינטרנט

                                  Basketball Stars 3 קחשמ

3 םיבכוכ לסרודכ (Basketball Stars 3):

.תונוש תוריוצמ תויומד לש םיתווצ דגנ לסרודכ ומכ יביטרופס קחשמ הזכ םיקחשמ םה ובש .הז רינרוטב קלח חקיי 3 םיבכוכ לסרודכ קחשמב ךתיא ונחנא .ןקחש ונל קפיסש המישרה ךותמ רוחבל ךרטצנ קחשמה תליחתב .קחשמה ןונגסו ולשמ םינייפאמ שי םהמ דחא לכל יכ רוכז .לסרודכה שרגמ לא ורבעוי התא ,ןכמ רחאל .קחשמל סנכיהל רודכל הכחמ התא ,ביריה לומ דמוע ,םש .דימ הז לע טלתשהל וסנ .וב הרטמה ןויצה תאו תעבטה תא ץורפל ,ןקחשה לש תולוכיה תועצמאב ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות