Fruit Ninja Frenzy קחשמ

ירפ ה' גנינה ירפ (Fruit Ninja Frenzy):

.תו'גנינ םינמאמ םילייח ובש שדקמב םינומיאל המשרנ ,הדליכ ,וטויק .וירושיכ תא רפישו םינוש םירק קשנ ילכ ותושרב ןמיא אוה םינש המכ ךשמב .ורומ ינפל הניחבה תא רובעי וכלהמבש ןורחאה בלשה ול היהי םויה .הזב ול רוזעל ירפ ה' גנינה ירפ קחשמב ךתיא ונחנא .המיחלה תדמעב דומעי ונלש רוביגה ,דיב ונלש ברחה תא חקינ םא .הצוחה ףועל םינוש תוריפ ךיא תוארל ולכות םידדצה לכמ .תודוקנ חיוורהל ךכבו םיקלחל םתוא ךותחל לכות ,רבכעה םע ךסמה תא זיזמ התא .תוצצפ ויהי םיפפועמ םיטקייבוא ןיב יכ רוכז לבא .המישמה תא לשכית התאו שחרתי ץוציפ ,םתוא הכמ התא םאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות