Fruit Blaster קחשמ

Blaster ירפ (Fruit Blaster):

.יתימא ןוריט היה אוה םש ,רזנמב דמל אוה םינש שמח טעמכ ה' גנינ .ברעה תחורא ינפל וארקנ רשא ,תוליפת הזר ןוזמ לש רקיעב בכרומ היה ולש ימויה לכואה .ירפ Blaster קחשמב ונודאמ המיחל תויונמאב הכרדהו ינחור ןוזמ יוור היה אוה ,םיברע .תיבב היה שדחה םחולהו וצקל עיגה רקחמה ,ףוסבל .םירגרגו םילשב תוריפמ בכרומה ,תוריפ טלס ומצעל ןיכהל אוה תוסנל הצר אוהש ןושארה .הלעמ יפלכ םמורתמה לכואה םע רוביגה דדומתי חקיפ המכ וארתו דח םוטרח ול וריבעת .השוע ךלש תומדה ומכ םיבר םיביכרמ ומכ ךותחל תוסנלו ברחה תא םירהל ,ףייע לבקמ ה'

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות